Deklaracja dostępności. Oświadczenie w sprawie dostępności 

Dostępność serwisu internetowego www.kulturadrawsko.pl

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim www.kulturadrawsko.pl.
Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poprzez wykorzystanie dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.kulturadrawsko.pl spełnia wymagania w 99.81 %.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 2. brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis został zaprojektowany tak aby ułatwić przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Czcionki są duże a kontrast jest zgodny z wytycznymi. Żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 4.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Adam Cygan mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także:

 • ul. Dworcowa 2
 • 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Tel.: 94 341 38 96
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Ośrodek Kultury

 • ul. Piłsudskiego 12
 • 78-500 Drawsko Pomorskie

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 2 wejścia do budynku. Jedno wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd do drwi szerokości 90 cm i próg w wysokości 3 cm. Drugie wejście prowadzi po schodach.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze jak i na piętrze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się wewnątrz budynku schodołaz elektryczny. Na parterze i pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z drzwiami o szerokości 90 cm i są pozbawione progów.

Sala widowiskowa

Sala widowiskowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do sali prowadzą drzwi 90 cm i próg wysokości 3 cm. Na sali jest możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim. Z sali można przejechać przez korytarz wózkiem do toalety dla osób niepełnosprawnych Toaleta z drzwiami o szerokości 90 cm bez progów.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z Ośrodka Kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 • Centrum Kultury

 • ul. Dworcowa 2
 • 78-500 Drawsko Pomorskie

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 3 wejścia do budynku. Dwa wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście prowadzi po schodach.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze jak i na piętrze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych ze względu na zamontowane wewnątrz budynku platformy przyschodowe. Na każdej kondygnacji znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych z drzwiami o szerokości 90 cm i są pozbawione progów.

Sala kinowa

Sala kinowa znajduje się na parterze budynku. Do kina prowadzą drzwi 90 cm i próg wysokości 3 cm. Na sali znajdują się dwa miejsca na wózek inwalidzki w rzędzie V i VI usytowane po zewnętrznej części rzędu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych w części kinowej znajduje się przy kawiarni kinowej w podwyższonej części. Dostać się można do niej platformą przyschodową. Toaleta z drzwiami o szerokości 90 cm bez progów. Sala kinowa wyposażona jest w odbiorniki indywidualne pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Publiczne miejsca postojowe znajdują się obok budynku. Od Centrum Kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Centrum Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

Ochrona danych osobowych

O tym, jak chronimy dane osobowe, dowiesz się na naszej stronie BIP.

Polityka dotycząca cookies

Strona wykorzystuje ciasteczka. Z naszą polityką dotyczącą cookies zapoznasz w tej informacji.

Kontakt

Podstawowe dane kontaktowe:

 • ul. Dworcowa 2
 • 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Tel.: 94 341 38 96
 • dpok@post.pl

Szczegółowe informacje

Deklaracja dostępności

Zapoznaj się z naszą Deklaracją dostępności.

Socialmedia: